นายโกมิน โพธิ์แก้ว คนน่ารู้จัก

50121-162139

โดย  “สุนิสา”

นายโกมิน  โพธิ์แก้ว  อายุ  58  ปี  ที่อยู่  141  หมู่  13  บ้านหนองโสน  ตำบลเกาะตาเลี้ยง  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

อดีตนายโกมินเป็นคนขยันรู้จักรับผิดชอบการงานที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัว  ผู้นำที่ดีน่านับถือนายโกมินมีบุตร  5  คน  อาชีพทำไร่ทำนาและรับจ้างทั่วไปแต่โดยปัจจุบันนายโกมินได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านหนองโสนเป็นเวลา  8  ปี  จนถึงปัจจุบันเป็นผู้นำหมู่บ้านที่ดีและเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เสียสละและเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมจนได้เป็นหมู่บ้านดีและเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นจนถึงปัจจุบันนี้